1

Το ηλεκτρικό κύκλωμα  που συνδέεται με τον πιεζοηλεκτρικό μεταλλάκτη έχει μεγάλη συνεισφορά στην απόδοση του ηλεκτρομηχανικού συστήματος. Αποτελείται από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, τα οποία μέσω τεχνικών αυτομάτου ελέγχου συνεισφέρουν στο συντονισμό μεταξύ των δύο υποσυστημάτων – ηλεκτρομηχανικού και ηλεκτρικού.

Η στρατηγική προσέγγιση του αντικειμένου του έργου περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα την πειραματική και αριθμητική επιβεβαίωση της λειτουργικότητας του υπό ανάπτυξη συστήματος. Στο Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ έχει κατασκευαστεί πειραματική διάταξη και διεξάγονται δοκιμές κυκλωμάτων απομάστευσης ενέργειας.