Απομάστευση Ενέργειας από Κατασκευές σε Ταλάντωση

CSL IEEE Sensors

Βραδιά Ερευνητή

Ground Tests

Image
Image
Image

Tests

Image
Image
Image
Image
Image

Final Demonstration Video