Τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την εξέλιξη του έργου παρατίθενται αναλυτικά στα παραδοτέα και στις σχετικές δημοσιεύσεις. Μία σύνοψη των αποτελεσμάτων θα προστεθεί σύντομα.