Τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την εξέλιξη του έργου παρατίθενται αναλυτικά στα παραδοτέα και στις σχετικές δημοσιεύσεις. 

Παρουσίαση στο Virtual Conference ASME SMASIS 2021

ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Σημάτων Αισθητήρων

Image

Παρουσίαση "Piezoelectric Energy Harvesting from Composite beams in Geometric Nonlinear Regime Numerical and Experimental Approach"